ACK II

Nr umowyUDA_POKA.04.01.01-00-178/13
Źródło finansowania Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wartość projektu814 973,40 zł
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki
DziałaniePriorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.
Okres realizacji01.04.2014 – 30.06.2015
Opis ProjektuCelem projektu jest podniesienie praktycznych i zawodowych kwalifikacji studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS poprzez uczestnictwo w 3-miesiecznych stażach w branży turystycznej i rekreacyjnej w okresie kwiecień 2014- czerwiec 2015
Projekt skierowany jest do 159 studentów (111 kobiet i 48 mężczyzn) drugiego i trzeciego roku stacjonarnych studiów licencjackich na wydziale Turystyki i Rekreacji. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu studenta i wiek poniżej 25 lat. Z udziału w projekcie wykluczone są osoby, które uczestniczyły już w stażach lub praktykach finansowanych ze środków priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu realizowane będą trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność gospodarczą odpowiadającą profilowi kształcenia studentów wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku