ACK – Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku

Źródło finansowaniawspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
Wartość projektu:4 997 190,00 zł
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacjiOd 01.08.2009 Do 30.09.2012
Struktura Organizacyjna Dyrektor Projektu:

Koordynator Projektu:

Ewa Chince
Doradca Zawodowy:

Mgr Magdalena Kowalska

Mgr Katarzyna Waszak

Stażyści:

Olszanowicz Karolina

Jan Bielawski

Kołodziejczyk Marek

Agnieszka Gontarek
KontaktACK Tel: (058) 554 – 73 – 88
Strona WWW http://www.ack.awfis.net/
Opis Projektu Wartość projektu ACK to 5 milionów złotych. 100% wydatków projektu zostanie sfinansowana z EFS i budżetu państwa. W ramach uzyskanych środków zostaną sfinansowane dwa etaty doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym, praca doradców, czterech stażystów i wolontariuszy oraz sala szkoleniowa i przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone zostaną szkolenia informacyjno-motywacyjne dla wszystkich studentów pierwszego roku, budując u nich potrzebę rozwoju zawodowego i wczesnego pozyskiwania doświadczeń zawodowych.
W projekcie zostanie przeszkolonych 1500 studentów:

- z zakresu przedsiębiorczości (np. jak założyć własną firmę, pozyskiwanie środków finansowania – w tym unijnych, sporządzanie biznesplanu)
- z zakresu umiejętności społecznych (np. komunikacja, autoprezentacja, negocjacje, asertywność, kreatywność, kierowanie grupą)
- z zakresu umiejętności zawodowych (np. sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, aktywne metody poszukiwania pracy, zagadnienia rynku pracy)

Zajęcia będą prowadzone warsztatowo w małych ok. 10-os. grupach z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i technik dydaktycznych, aby zwiększyć efektywność szkoleń. Po zakończeniu szkolenia student uzyska certyfikat.
Co miesiąc na auli odbędzie się wykład znanej osobistości, w tym pracodawców z cyklu „Jak osiągnąć sukces zawodowy?”. Studenci zostaną objęci indywidualnymi usługami doradczymi w zakresie budowania ścieżki kariery i testami kompetencyjnymi. Zrealizowane zostanie 160 co najmniej trzymiesięcznych płatnych staży dla studentów oraz ponad 129 praktyk. Działaniem innowacyjnym o systemowym charakterze będzie stworzenie forum współpracy z pracodawcami w zakresie systemu aktualizacji programu nauczanie do potrzeb rynku pracy.