Internacjonaliizacja Uczelni – Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku

Internacjonalizacja Uczelni – Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku UDA-POKL.04.01.01-00-144/09-00

Źródło finansowania Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka
Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacji Od 01.08.2009 do 30.09.2013
Struktura organizacyjna Dyrektor projektu:
Krzysztof KaraszewskiMenadżer projektu:
Zuzanna Żochowska

Asystent menadżera projektu:
Wojciech Wnorowski

Kontakt tel: 058 554- 74-02,
e-mail: internacjonalizacja@awf.gda.pl
Opis projektu

Projekt rozpoczął się 1.08.2009. Zakłada on realizację 16 przedmiotów w języku angielskim na obydwu wydziałach. Studenci będą mieli możliwość udziału m.in. w takich przedmiotach jak: Obsługa ruchu turystycznego, Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, Rozwój zrównoważony, Ekonomika turystyki i rekreacji, Geografia turystyczna, Żeglarstwo, Gimnastyka. Ich uruchomienie przezwycięży istniejącą od lat barierę niskiej atrakcyjności Uczelni dla zagranicznych studentów poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej AWFiS. Natomiast studenci biorący udział w przedmiotach w języku angielskim, oprócz zdobycia wiedzy z zakresu języka branżowego, będą preferowani podczas rekrutacji na wyjazd w ramach europejskiego programu wymiany studenckiej ERASMUS.
30 nauczycieli akademickich zostanie objętych szkoleniem językowym, po odbyciu którego gotowi będą do prowadzenia zajęć ze studentami w języku angielskim. Atrakcyjność kursu językowego dla dydaktyków polega na tym, że z 4 godz. tygodniowo dwie będą realizowane w grupie, a dwie w ramach konwersacji w parach z lektorem. Oprócz kursu językowego 30 nauczycieli akademickich skorzysta ze staży zagranicznych, które mają na celu podwyższenie kompetencji dydaktycznych.

Wartość projektu to 1 996 627 złotych.