Szkoła Wiatru i Wody Narodowego Centrum Żeglarstwa

Źródło finansowania Europejski Fundusz Społeczny
Wartość projektu:716 119,93 zł
ProgramProgram Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacjiOd 01.03.2009 do 31.08.2010
Struktura Organizacyjna Dyrektor Projektu: Maciej Topolewski
Koordynator Projektu: Kamil Koniuszewski
Specjalista ds. Dydaktyki: Zbigniew Czubek
KontaktTelefon: (058) 554 – 71 – 02
e-mail: kamil.koniuszewski@awf.gda.pl
Strona WWW www.swiw.awfis.pl
Opis Projektu Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczo-matematycznych, ICT oraz przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie teoretycznych i praktycznych treści programowych zawartych w nauczaniu i doskonaleniu umiejętności żeglarskich.
Cele szczegółowe projektu, to:

1) opanowanie wybranych zagadnień z fizyki i matematyki w oparciu o wiedzę z teorii żeglowania – na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i liceum,
2) opanowanie wybranych zagadnień z geografii, biologii, ekologii w oparciu o wiedzę z nawigacji, meteorologii, locji, itp.
3) doskonalenie kompetencji ICT poprzez zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i praktyczną obsługą współczesnej elektroniki jachtowej: systemu GPS, map elektronicznych, radaru, radiotelefonu, logu, sondy, systemu Navtex, symulatorów żeglarskich, itp.
4) opanowanie wybranych problemów, związanych z przedsiębiorczością w oparciu o wiedzę z zakresu budowy i konstrukcji jachtu, a także z zarządzania mariną żeglarską (obowiązującymi przepisami żeglarskimi, regulaminem przystani, zasadami bezpieczeństwa nad wodą, organizacją regat, itp.),
5) zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia jachtów (samodzielnie lub z załogą) klasy Optymist, katamaranów i desek z żaglem oraz łodzi kabinowych odpowiednio dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Projektem zostanie objętych 140 uczniów z Gdańskiego Programu Edukacji Morskiej (GPEM), w tym ze szkół podstawowych dzieci w wieku od 9 do 12 lat (40 osób), ze szkół gimnazjalnych młodzież w wieku od13 do 15 lat (50 osób) oraz młodzież ze szkół licealnych w wieku od 16 do 18 lat (50 osób). GPEM powstał w 2005 r. i realizowany jest przez Wydział Edukacji Miasta Gdańska. Bierze w nim udział 17 placówek oświatowych, działających w szkolnych kołach edukacji morskiej.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE: będą odbywać się jeden w weekendy (dla każdej grupy wiekowej) w okresie od października 2009r. do maja 2010r. W sumie każdy uczestnik odbędzie 81 godzin zajęć teoretycznych. Zajęcia odbywać się będą w szkołach do których dzieci uczęszczają na co dzień tak aby miały blisko na zajęcia i nie traciły czasu i energii na uciążliwy transport. Zajęcia teoretyczne prowadzić będą doświadczeni pedagodzy, wywodzący się z poszczególnych typów szkół, zaznajomieni z teorią i praktyką żeglarską, doskonale znający obowiązkowe programy szkolne w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, zagadnień przedsiębiorczości i ICT. Aby móc przeprowadzić zajęcia teoretyczne, zaplanowano w ramach realizacji projektu opracowanie odpowiednich programów i zeszytów ćwiczeń integrujących rozwój kompetencji kluczowych z nauk przyrodniczo-matematycznych z przedmiotami nautycznymi, a także opracowanie filmów edukacyjnych.W celu zwiększenia trwałości efektów projektu i jednoczesnej budowy potencjału Uczelni, której doświadczenie i zasoby będą służyły dobru publicznemu w przyszłości po zakończeniu Projektu zadanie produkcji filmów edukacyjnych powierzone zostanie Studenckiej Organizacji Filmowej na AWFiS.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: w odróżnieniu od klasycznych zajęć żeglarskich, rozpoczynających się teorią, najpierw odbędą się zajęcia praktyczne, w kolejne weekendy września i października 2009r. Następne zajęcia praktyczne będą miały miejsce po zakończeniu zajęć teoretycznych na koniec projektu, tj. w maju i czerwcu 2010r. W sumie każdy uczestnik odbędzie 80 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia odbywać się będą na akwenach szkoleniowych Zatoki Gdańskiej i ujścia Wisły Śmiałej. Wykorzystany będzie nowoczesny sprzęt żeglarski, dobrany do wieku uczniów. Zajęcia na jachtach poprowadzić będą wykładowcy, trenerzy i instruktorzy, wywodzący się spośród pracowników i absolwentów AWFiS w Gdańsku.

REGATY KOŃCZĄCE CYKL ZAJĘĆ W „SZKOLE WIATRU I WODY”: na zakończenie projektu zaplanowano regaty kończące cykl zajęć w „Szkole Wiatru i Wody”. W związku z tym, iż zajęcia będą odbywały się w trzech grupach wiekowych zaplanowano trzydniowe regaty, w każdym dniu dla jednej grupy wiekowej. W czasie regat uczestnicy „Szkoły Wiatru i Wody” będą mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności zdobyte w czasie zajęć praktycznych i teoretycznych. Regaty zaplanowano na czerwiec 2010r.