Akademia Wspierania Fachowców-podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej AWFiS Gdańsk

Program:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, instytucja zarządzająca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Realizacja:Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Cel projektu:Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 158 pracowników dydaktycznych wszystkich wydziałów AWFiS w Gdańsku w okresie 01.08.2017 do 28.02.2019 poprzez udział w szkoleniach z zakresu umiejętności informatycznych, powiązanych z obsługą baz danych, rozwój innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w szczególności Design Thinking oraz kompetencji prowadzenia dydaktyki w języku obcym (angielskim) poprzez udział w kursach i wyjazdach zagranicznych rozwijających.
Finansowanie:Całkowity budżet projektu: 785 781,25 zł
W tym wkład EFS: 750 781,25 zł