Oliwska Kuźnia Olimpijczyków

Nr umowyUDA-POKL.04.01.01-00-382/09-05
Źródło finansowania współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
Wartość projektu:4 452 792,86 zł
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Okres realizacjiOd 1.08.2009 do 30.09.2014
Opis ProjektuGłównym założeniem projektu „Oliwska Kuźnia Olimpijczyków” jest dostosowanie kształcenia na kierunku Sport do potrzeb rynku pracy oraz osobistych talentów młodych, wybitnych sportowców. „OKO” daje studentom szanse na wszechstronny rozwój ich uzdolnień sportowych w trakcie zdobywania wykształcenia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Każdy ze studentów może liczyć na pełne dostosowanie procesu nauki do procesu szkolenia sportowego, dzięki organizacji zajęć z uwzględnieniem kalendarzy treningowych i startowych. W okresie studiów studenci „OKO” będą uczestniczyć w zajęciach i seminariach trenerskich prowadzonych przez uznanych dydaktyków, wybitnych trenerów i specjalistów z różnych dziedzin. Studenci odbędą także praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej, gimazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz praktyki trenerskie i menedżerskie na każdym poziomie organizacyjnym sportu w Polsce – szkoła, klub sportowy, siedziba Polskiego Związku Sportowego, Polski Komitet Olimpijski. Nad postępami edukacyjnymi i sportowymi studentów czuwają opiekunowie merytoryczni, którzy pracę ze swoimi podopiecznymi opierają na zasadzie uczeń-mistrz.Działania projektu nastawione są zarówno na poprawę jakości studiów, jak i na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. „OKO” umożliwi wielu dydaktykom odbycie zagranicznych staży w wiodących ośrodkach akademickich oraz kontakty z wybitnymi trenerami i specjalistami nauk o kulturze fizycznej. Nauczyciele akademiccy wyjeżdżający na staże dydaktyczne odbywać będą konsultacje w zakresie swoich dziedzin nauczania, będą uczestniczyć i prowadzić zajęcia ze studentami, po to by nowo poznane metody dydaktyczne wdrażać po powrocie ze stażu na akademii. Profesorowie wizytujący uczelnię poprowadzą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne ze studentami „OKO”, a także ze studentami kierunku Sport. Wspólnie z opiekunami merytorycznymi będą też superwizować pracę kadry dydaktycznej oraz prowadzić prace nad udoskonaleniem programu nauczania. Wizyty profesorów zakończą się dokonaniem przez nich analizy dydaktyki prowadzonej na kierunku Sport, która umożliwi podniesienie jakości prowadzonego kierunku studiów.