ACK II

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu wzięła udział w konkursie nr 2/POKL/4.1.1/staże/2013 w ramach Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni PO KL, Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Komisja rozpatrzyła i […]